Thông báo sơ tuyển
{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Thông báo sơ tuyển: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Bên mời thầu: {{item.ParentInfo.Inverter}}
Giá bán: {{item.PrequalificationPriceVND | tocurrency : 'VND'}} VND {{item.PrequalificationPriceUSD| tocurrency : 'USD'}} USD {{item.PrequalificationPriceEURRO| tocurrency : 'EURO'}} EURO {{item.PrequalificationPriceYEN| tocurrency : 'YEN'}} YEN
Quá hạn nộp hồ sơ Đang sơ tuyển Đã sơ tuyển
Phát hành
{{item.PublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Thời điểm nộp hồ sơ {{item.SubmittedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Thời điểm mở hồ sơ
{{item.OpendDate | date:'dd/MM/yyyy'}}