Kết quả lựa chọn nhà thầu
{{item.WinningDays | date:'dd'}} {{item.WinningDays | date:'MM'}}, {{item.WinningDays | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Đơn vị trúng thầu: {{item.ContractorName}}

Giá trúng thầu: {{item.PriceVND| tocurrency : 'VND'}} VND {{item.PriceUSD| tocurrency : 'USD'}} USD {{item.PriceEURRO| tocurrency : 'EURO'}} EURO {{item.PriceYEN| tocurrency : 'YEN'}} YEN