TÌM KIẾM NHANH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

KHĐT phải được lập và trình người quyết định đầu tư phê duyệt làm căn cứ pháp lý để lựa chọn nhà thầu

Thông báo sơ tuyển/Thông báo mời quan tâm

Sơ tuyển là một hoạt động chuẩn bị đấu thầu và toàn bộ công việc tiến hành sơ tuyển nhà thầu

Kết quả sơ tuyển

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự so tuyển, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển

Thông báo mời thầu

Danh sách các thông báo mời thầu cạnh tranh cho phép đơn vị tham gia mời thầu. Các đơn vị đăng tải thông báo tại đây

Kết Quả Lựa chọn nhà thầu

Danh sách các kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án

Các nhà thầu bị cấm tham gia đấu thầu

Danh sách nhà thầu bị cấm tham gia đấu thầu trong EVN

{{item.ApprovalDate | date:'dd'}} {{item.ApprovalDate | date:'MM'}}, {{item.ApprovalDate | date:'yyyy'}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.Title}}
Cơ quan phê duyệt: {{item.ApprovalName}}
Tổng mức đầu tư: {{item.Project.TotalAmountInvestmentVND|tocurrency}} VND {{item.Project.TotalAmountInvestmentUSD|tocurrency}} USD {{item.Project.TotalAmountInvestmentEURO|tocurrency}} EURO {{item.Project.TotalAmountInvestmentJPY|tocurrency}} YEN

Số quyết định: {{item.DecisionsNumber}}
Nguồn vốn: {{item.Project.CapitalName}}

{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Bên mời thầu: {{item.ParentInfo.Inverter}}
Giá bán: {{item.PrequalificationPriceVND | tocurrency : 'VND'}} VND {{item.PrequalificationPriceUSD| tocurrency : 'USD'}} USD {{item.PrequalificationPriceEURRO| tocurrency : 'EURO'}} EURO {{item.PrequalificationPriceYEN| tocurrency : 'YEN'}} YEN
Quá hạn nộp hồ sơ Đang sơ tuyển Đã sơ tuyển
Phát hành
{{item.PublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Thời điểm nộp hồ sơ {{item.SubmittedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Thời điểm mở hồ sơ
{{item.OpendDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.Procurement.ProcurementName}}

Số nhà thầu tham gia:
{{item.ContractorInvitation}}
Số nhà thầu đáp ứng:
{{item.ContractorResult}}
{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Bên mời thầu:{{item.ParentInfo.Inverter}}
Phát hành {{item.PublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Tới {{item.EndPublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Quá hạn
{{item.WinningDays | date:'dd'}} {{item.WinningDays | date:'MM'}}, {{item.WinningDays | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Đơn vị trúng thầu: {{item.ContractorName}}

Giá trúng thầu: {{item.PriceVND| tocurrency : 'VND'}} VND {{item.PriceUSD| tocurrency : 'USD'}} USD {{item.PriceEURRO| tocurrency : 'EURO'}} EURO {{item.PriceYEN| tocurrency : 'YEN'}} YEN