Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
{{item.ApprovalDate | date:'dd'}} {{item.ApprovalDate | date:'MM'}}, {{item.ApprovalDate | date:'yyyy'}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.Title}}
Cơ quan phê duyệt: {{item.ApprovalName}}
Tổng mức đầu tư: {{item.Project.TotalAmountInvestmentVND|tocurrency}} VND {{item.Project.TotalAmountInvestmentUSD|tocurrency}} USD {{item.Project.TotalAmountInvestmentEURO|tocurrency}} EURO {{item.Project.TotalAmountInvestmentJPY|tocurrency}} YEN

Số quyết định: {{item.DecisionsNumber}}
Nguồn vốn: {{item.Project.CapitalName}}