Thông báo mời thầu
{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.ParentInfo.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.ParentInfo.ProcurementName}}
Bên mời thầu:{{item.ParentInfo.Inverter}}
Phát hành {{item.PublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Đến ngày {{item.EndPublicDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Quá hạn