Kết quả sơ tuyển
{{item.PublicDate | date:'dd'}} {{item.PublicDate | date:'MM'}}, {{item.PublicDate | date:'yyyy'}}
Tên gói thầu: {{item.PackageName}}
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: {{item.Procurement.ProcurementName}}

Số nhà thầu tham gia:
{{item.ContractorInvitation}}
Số nhà thầu đáp ứng:
{{item.ContractorResult}}